Chronologický přehled hlavních událostí

rok měsíc den

událost

1853    

zahájení výstavby západní budovy vojenských ústavů na konci Drahotušské ulice (Masarykova třída, třída Čs. armády)

1855     zahájena výstavba východní budovy vojenských ústavů
1856 7. 1. nástup prvních chovanců do Vyššího vojenského vzdělávacího a výchovného ústavu (ukončení činnosti 1.9. 1858)
1856 10. 20. vznik Jízdní školní eskadrony (ukončení činnosti 20.8. 1858)
1858 9. 1. z Olomouce byla přesunuta Dělostřelecká akademie a Vyšší dělostřelecký kurz
1859     založen park
1860     zahájení výstavby prostřední budovy vojenských ústavů
1863    

na nádvoří východní budovy vojenských ústavů postavena kaple svaté Barbory

1863 11. 16. císař František Josef I. navštívil vojenské ústavy
1869 9. 30. Dělostřelecká akademie přemístěna do Vídně
1869 10. 1. Vzniká Vojenská technická škola sloučením dosavadních Dělostřeleckých školních setnin v Olomouci, Krakově, Praze a Liebenau. (Ukončení činnosti 30.9. 1875)
1875 9. 1. v objektech vojenských ústavů zřízena Vyšší vojenská reálka
1878 10. 1.

v objektech vojenských ústavů zřízena Jízdní kadetní škola (do roku 1909 jako jediná v celém mocnářství)

1880 6. 10. druhá návštěva císaře Františka Josefa I. vojenských škol
1914 10. 3. budovy vojenských ústavů přeměněny ve vojenskou záložní nemocnici
1915 3.  

vybudována železniční vlečka pro přesun raněných do rezervní nemocnice. Zrušena byla v roce 1927

1918 10. 18.

T.G.Masaryk vyhlásil tzv. Washingtonskou deklaraci - zakládací listina československé státnosti

1918 10. 29.

oslavy vyhlášení Československého státu lampiónovým průvodem od Kunzovy továrny k vojenským ústavům

1918 11. 2. poslední velitel vojenských ústavů a velitel posádky plukovník Karl von Rottenberger vydal rozkaz č.256, ve kterém podřídil všechny vojenské osoby "Československému vojenskému velitelství v Praze" a zprostil je přísahy "bývalému rakousko-uherskému mocnářství"
1918 11. 5. a 6.

velení posádky a Vyšší vojenské reálky převzal profesor dějepisu major Jindřich Bubla. Ve svém rozkaze č.1 nařídil odjezd chovanců, důstojníků a mužstva "nenáležících k československému státu" z Hranic. Ukončení činnosti c.k. rakousko-uherských vojenských ústavů .

1918 11. 14. přísahalo čs. vojsko nové republice před kaplí
1919 2. 8. zrušení České vyšší vojenské reálky
1919 7. 22.

prohlídka vojenských ústavů ministrem národní obrany Václavem Jaroslavem Klofáčem

1919 8. 18.

porada u prezidenta republiky, kde se mj. rozhodlo o zřízení důstojnické školy v Hranicích

1919 9. 1. zřízení vysoké školy pro výchovu důstojníků s tím, že 3.1.1920 začne aplikační kurz pro praporčíky a mladé poručíky
1919 11. 10.

prezident Masaryk podepsal Versailleskou mírovou smlouvu, která ukončila definitivně I. světovou válku a ČSR se stala suverénním státem

1920 1. 3. zahájen aplikační kurz pro praporčíky a mladé poručíky
1920 3. 26.

francouzský generál Louis Jules Frédéric Kieffer (1872-1950) se ujal úřadu velitele Vojenské akademie a vydává svůj první rozkaz

1920 4. 1. zahájení aplikačního kurzu
1920 4. 8.

uzavírá se více než šedesátiletá tradice rakouského vojenského školství v Hranicích

1920 4. 11.

náčelník čs. hlavního štábu   generál PELLÉ   slavnostním způsobem jménem prezidenta republiky   prohlásil vojenskou akademii v Hranicích za otevřenou svým účelům

1920 4. 12. zahájení výuky v důstojnickém kurzu
1920 5. 20. návštěva generálního inspektora čs. vojsk Dr. Machara
1920 8. 28.

velitel akademie slavnostně převzal prapor Vojenské akademie věnovaný prezidentem republiky T.G.Masarykem

1920 8. 1.

velitelem akademie ustanoven francouzský generál Rémi Alphonse Chabord (1867-1941), do Hranic přijel 31.7.1920

1920 10. 14.

ukončení důstojnického kurzu, vyřazeni poručíci: 183 pěchota, 24 jízda a 73 dělostřelectvo

1920 12. 5.

zástupce ministra národní obrany generál Stanislav ČEČEK slavnostně zahájil 1. školní rok ve Vojenské akademii

1921 5. 12.

velení se prozatímně ujal francouzský plukovník Pasqual Marie Léon Pierre Castella (1873-1963)

1921 7. 4.

definitivní velitel akademie francouzský plukovník Pierre Marie Forlot (1869-1928)

1921 8. 12. požár ve stájích Ústředního jezdeckého ústavu. Uhořelo 96 koní
1922     elektrifikace vojenské akademie
1922 8. 13. slavnostní vyřadění prvních absolventů akademie
1923     zahájení výstavby kasáren Jaslo
1923 6. 1. plukovník Vratislav Pech se stal prvním čs. velitelem akademie
1924 6. 23.

prezident Československé republiky T.G. Masaryk navštívil Vojenskou akademii

1926 9. 14. velení akademie převzal brigádní generál František Hněvkovský
1931 7. 26. vložení prstí z bojišť do Památníku
1934 8. 1. novým velitelem akademie byl ustanoven plukovník Otakar Zahálka
1938 5. 21 vyhlášení částečné mobilizace
1938 8. 14. poslední předválečné slavnostní vyřazení absolventů akademie
1938 9. 23 vyhlášení mobilizace
1938 11. 30.

vláda mnichovskou dohodu označila za diktát, ale rozhodnutí velmocí přijala. ČSR v hranicích z roku 1918 přestala existovat

1939 3. 15.

obsazení vojenské akademie německými vojsky, ukončení výuky

1939 7. 31. ukončení činnosti a likvidace Československé vojenské akademie
1945 6. 1. velitelem akademie ustanoven generál Šimon Drgáč
1945 10. 21. slavnostní zahájení vyučování v poválečné akademii
1945 10. 28. přísaha akademiků, převzetí starého praporu
1946 4. 5.-6. oficiální návštěva MNO L.Svobody, NHŠ B.Bočka, stát.tajemníka MNO M.Ferjenčíka, předsedy branného výboru poslance Erbana, voj. zástupců SSSR, USA, Anglie, Francie a dalších hostů.
1946 7. 17

navštívil Hranice prezident dr.Edvard Beneš s chotí v doprovodu MNO arm.gen. L.Svobody a MV V.Noska

1946 8. 29. vyřazení prvních poválečných absolventů akademie
1946 10. 8. do čela akademie byl postaven plukovník Jan Květoň
1948    

v kasárnách Jaslo vzniká dělostřelecké učiliště jako pobočka Vojenské akademie.

1948 2. 14.

Hranice navštívil ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a účastnil se II. dobročinného legionářského plesu v Sokolovně

1948 8. 31. velitelem akademie byl jmenován plukovník Karel Veger
1950 7. 16. poslední slavnostní vyřazení absolventů akademie
1950 10. k 1. zrušení Československé vojenské akademie Hranice