František KLVAŇA (1900 - 1981)

 

František Klvaňa  Narodil se 30. 10 1900 V Drahotuších, okr. Hranice.  15. 3. 1918 nastoupil vojenskou službu u rakousko-uherského střeleckého pluku a byl nasazen na italské frontě. Maturoval na reálném gymnáziu v roce 1920. V následujících dvou letech studoval VA v Hranicích, kterou absolvoval 13. 8. 1922. Do okupace zastával řadu významných funkcí.

Na výzvu plukovníka Svobody odešel 5. 6. 1939 ilegálně do Polska, kde se podílel na organizování Legionu Čechů a Slováků. Po přepadení Polska Sovětským svazem byl odeslán plk. Svobodou do Rumunska a spolu s dalšími důstojníky čs. a polské armády informoval o situaci Legionu tehdejšího vojenského atašé plk. H. Píku. V říjnu 1939 přes Bejrút se s dalšími vojáky dostal do Marseille. K čs. armádě v Agle dorazil 29. 10. 1939. Po obsazení Francie byl evakuován do Británie, kde absolvoval různé kurzy a prošel řadou významných funkcí. Od 7. 7 1944 působil na Ministerstvu národní obrany ve funkci přednosty organizačního oddělení. Do vlasti přiletěl 5. 6. 1945 v hodnosti podplukovníka gšt.

Po návratu se stal zatímním velitelem dělostřelectva 8. divize v Novém Jičíně a krátce nato byl povýšen na plk. gšt. Dne 28. 2. 1948 byl pověřen zastupováním velitele 7. brigády. Od 16. 9. 1948 do 15. 5. 1949 navštěvoval Nejvyšší vojenskou akademii v Praze, odkud byl přemístěn do Brna k VO 3, kde se stal náčelníkem štábu velitele dělostřelectva. Pro jeho další osudy není dostatek relevantních pramenů. Zemřel 8. 2. 1981 a pohřben na hřbitově v rodných Drahotuších.

 

František Klvaňa    František Klvaňa

 

František Klvaňa s manželkou

16. 2. 1954

  (Fotografie zaslala JUDr.  Jančárová, dcera)

 

hrob

 

    Po delší odmlce mi paní JUDr. Jančárová zaslala další fotografie z pozůstalosti svého otce s povolením je prezentovat na těchto stránkách.

 

František Klvaňa

Anglie

 

František Klvaňa    František Klvaňa    František Klvaňa

Anglie

1948

1975

Citace z archivních pramenů k osobě mého otce F. Klvani:

    "Dne 7. 10. 1939 pak přešel spolu s dalšími dvěma čsl. vojáky (npor. Schmidthuberem a Josefem Froňkem) ilegálně rumunskou hranici s pověřením zorganizovat převedení celého legionu do Rumunska. Po přihlášení na čsl. zastupitelském úřadě v Bukurešti, kde tehdy působil i generál Heliodor Píka, odjel Zbytek na Píkův pokyn s transportem vojáků pod velením škpt. Františka Klvani přes Konstanci a Bejrút do Francie, kam dorazil dne 28. 10. 1939."